Obsah

Výrub drevín


Žiadosť o výrub drevín


1. Ak strom bezprostredne ohrozuje svoje okolie (suchý,  ide padnúť)- dohodnúť ohliadku

2. STROM - Zistiť obvod kmeňa vo výške 130 cm
a) ak je menší ako 40 cm– výrub bez akéhokoľvek povolenia či oznámenia (neplatí na verejných pozemkoch!)
b) rastie v súkromnej záhrade – na liste vlastníctva v kolónke druh pozemku je uvedené „Záhrady“ – ak je obvod kmeňa meraného vo výške 130cm menej ako 80cm – výrub bez akéhokoľvek povolenia či oznámenia

3. Krovité porasty rozloha pod 10 m2. (Veľkosť  krov  a krovitých  porastov  sa  zisťuje meraním plošného priemetu vymedzeného  jednotlivou alebo spoločnou korunou a meraním výšky krov.  Pri  zoskupení  krovín rovnakého  druhu sa vypočíta priemerná  výška z nameraných hodnôt.  Za ker sa považuje drevina s rozkonárenou  stonkou spravidla už od bázy a za krovitý porast taká skupina krov, pri  ktorej viac ako 50 % jednotlivých krov  sa vzájomne korunami dotýka  alebo spon  medzi jednotlivými krami je menší ako 2 m.) výrub bez akéhokoľvek povolenia či oznámenia.

4. Ostatné prípady -vyplniť žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (drevín), priložiť prílohy, zaplatiť správny poplatok, podať do podateľne. 

 

Správny poplatok: 


1. fyzická osoba 10 Eur
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 100 Eur

ziadost-vyrub-stromu.rtf

ziadost-vyrub-stromu.pdf