Obsah

VZN

Schválené VZN

VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 67x

VZN č. 5/2019 Obce Dvorany nad Nitrou o miestnej dani za psa chovaného na území obce Dvorany nad Nitrou Stiahnuté: 96x

VZN č.4/2019 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 120x

VZN č. 3/2019 o udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Stiahnuté: 199x

VZN č. 2/2019 o pravidlách predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 421x

VZN č. 1/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ Stiahnuté: 108x

VZN č. 1/2018 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov Stiahnuté: 230x

VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 209x

VZN-zas.-a-odv.-vod.doc Stiahnuté: 202x

VZN-o-povodnovych-planoch-zachr.-prac.doc Stiahnuté: 187x

vzn-c.-1-2014-o-nakladani-s-kom.odpadmi-a-drob.st.odpadmi.pdf Stiahnuté: 232x

VZN-c.2-2014-o-vyske-dotacie-pre-centra-volneho-casu.pdf Stiahnuté: 190x

Návrhy VZN

Návrh VZN č. 5/2019 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 75x

Dodatky VZN

Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 2/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 6x

Dodatok č.2/2020 k VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 39x

Dodatok č. 3 k VZN č. 24/2008 o miestnych daniach Stiahnuté: 37x

Návrh Dodatku č. 3/2020 k VZN 24/2008 o miestnych daniach Stiahnuté: 33x

Návrh Dodatku č. 2/2020 k VZN č. 1/2017 Stiahnuté: 35x

Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 106x

Návrh dodatku č. 1/2019 k VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 75x

Stránka