Obsah

Späť

Oznam - daňové priznanie k dani z nehnuteľností, daň za psa na rok 2022

O Z N A M

Obecný úrad Dvorany nad Nitrou upozorňuje občanov, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov nové daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022 podávajú občania, ktorí:

  • počas minulého roka získali do svojho vlastníctva nejakú nehnuteľnosť  napr.  kúpou, darovaním,...
  • predali nejakú nehnuteľnosť alebo jej časť,
  • ak sa zmenil druh pozemku, užívanie - účel stavby
  • ak bolo na stavbu vydané stavebné povolenie alebo bola stavba skolaudovaná, ak bola postavená drobná stavba a podobne.

Zákonná lehota na podanie priznania je do 31. januára 2022

FO a PO u ktorých nedošlo k zmenám skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností, nové daňové priznanie v roku 2022 nepodávajú.

Dane z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálny odpad sa nezvyšovali.

Tlačivá daňového priznania si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v čase úradných hodín.

DAŇ Z PSA

Daňové priznanie za psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní odo dňa obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov alebo odo dňa dosiahnutia veku psa 6 mesiacov.

Uhynutie (strata) psa, ktorý je predmetom dane, je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože zanikla daňová povinnosť.

 

INFORMÁCIE K EVIDENCII PSOV 

Upozornenie pre držiteľov psov v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z.

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný ho prihlásiť do evidencie obce v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete, ak sa pes v danom roku prevažne nachádza na území obce.

Zaevidovaný musí byť každý pes, ktorý je držaný na území obce viac ako 90 dní. Ak pes nie je nahlásený do evidencii psov, držiteľ psa sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta v zmysle zákona. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný písomne nahlásiť do 30 dní od zmeny skutočnosti obci.

 

Vyvesené: 5. 1. 2022

Dátum zvesenia: 21. 1. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť