Obsah

Späť

Zverejnenie informácie ohľadne Správy o hodnotení činnosti „Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením“

Zverejnenie informácie ohľadne Správy o hodnotení činnosti „Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením“

 

Navrhovateľ, EKOBETON MOCNÝ, s. r. o., Preseľany 658, 956 12 Preseľany, IČO 53 370 325, doručil dňa 04. 11. 2021 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 31 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení činnosti „Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením“ (ďalej len „správa o hodnotení činnosti“).

MŽP SR ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona, zasiela podľa § 33 ods. 1 zákona povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam na zaujatie stanoviska správu o hodnotení činnosti prostredníctvom informácie o zverejnení na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zhodnocovanie-stavebnych-odpadov-mobilnym-zariadenim

MŽP SR v súlade s § 33 ods. 3 zákona doručuje dotknutej verejnosti všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie.

Obec Dvorany nad Nitrou dňa 21.12.2021 zverejňuje informáciu o tom, kde a kedy možno do dokumentácie nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie:

a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia, na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zhodnocovanie-stavebnych-odpadov-mobilnym-zariadenim

  • Dokumentácia v listinnej forme je k dispozícii na Obecnom úrade vo Dvoranoch nad Nitrou, Dvorany nad Nitrou 13, 956 11, možno do nej nahliadnuť každý pracovný deň v čase úradných hodín.  

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti na MŽP SR najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia dokumentácie správy o hodnotení činnosti dotknutou obcou podľa §65g ods. 3 zákona. Obec zverejnila dokumentáciu správy o hodnotení dňa 21.12.2021. Adresa doručenia písomného stanoviska: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava

Verejnosť môže podávať svoje pripomienky aj na obecnom úrade vo Dvoranoch nad Nitrou, kancelária na prízemí a to od 21.12.2021 do 10.01.2022.

 

Dotknutá obec Dvorany nad Nitrou podľa § 34 ods. 2 a s ohľadom na § 65g zákona o posudzovaní vplyvov má zabezpečiť do uplynutia doby zverejnenia správy o hodnotení činnosti po dohode a v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti.

O termíne verejného prerokovania bude obec informovať spôsobom v obci obvyklým (na úradnej tabuli a webovom sídle obce Dvorany nad Nitrou)

...............................................................................................................................................................

OZNÁMENIE  VEREJNOSTI  O VEREJNOM PREROKOVANÍ

Správy o hodnotení činností,

týkajúcej sa zhodnocovania stavebných odpadov mobilným zariadením

 zmysle § 34 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás obec Dvorany nad Nitrou a Obec Bošany pozýva na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením“, navrhovateľa EKOBETON MOCNY, s.r.o., Preseľany 658, 956 12 Preseľany, ktoré sa uskutoční dňa 13.1.2022 o 15.00 hod v zasadačke obecného úradu v BOŠANOCH.

Oznámenie verejnosti o verejnom prerokovaní.pdf (199.63 kB)

Príloha č. 5 Prehľadná situácia umiestnenia Dvorany nad Nitrou 1_50000.pdf (1018.45 kB)

Príloha č. 6 Prehľadná situácia umiestnenia Bošany k.ú. Baštín 1_50000.pdf (1.11 MB)

Príloha č. 2 k.ú Dvorany nad Nitrou, parcelný stav CKN.pdf (551.62 kB)

Príloha č. 1 k.ú. Dvorany nad Nitrou - ortofotosnímka.pdf (302.1 kB)

Príloha č. 4 k.ú. Bošany, parcelný stav CKN.pdf (602.44 kB)

Príloha č. 3 k.ú.Bošany - ortofotosnímka.pdf (411.31 kB)

Akustická štúdia_Red.pdf (5.52 MB)

Imisno-prenosová štúdia_Red.pdf (10.67 MB)

SH_ Zhodnocovanie stav.odpadov mobil. zariadením EKOBETÓN.pdf (2.49 MB)

Vyhodnotenie požiadaviek a stanovísk.pdf (323.68 kB)

TEXT _zhodnocovanie-stavebnych-odpadov-mobilnym-zariadenim-info-soh- (1).pdf (210.59 kB)

Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením - zaslanie správy o hodnotení činnosti.pdf (217.89 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty

Stav

Krok

Dokument

 

Zámer

 

Informácia o zámere

informácia pre verejnosť

 

 

Spracovateľ zámeru

EKODENT consulting s. r. o.

 
 

Text zámeru

príloha č.4

   

príloha č.6

 

   

text zámeru

 

   

príloha č.1

   

príloha č.2

 

   

príloha č.3

   

príloha č.5

Rozsah hodnotenia

 

Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti

rozsah hodnotenia

 

Správa o hodnotení

 

Informácia o správe o hodnotení

Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením - info SoH.pdf

 

 

Spracovateľ správy o hodnotení

EKODENT consulting s. r. o.

 
 

Text správy o hodnotení

SH_ Zhodnocovanie stav.odpadov mobil. zariadením EKOBETÓN.zip

 

 

 

Vyvesené: 21. 12. 2021

Dátum zvesenia: 21. 1. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť