Obsah

Dane a poplatky

 

Obec Dvorany nad Nitrou oznamuje občanom, že daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2019 sú povinní podať všetci daňovníci, u ktorých nastali v priebehu roka 2018 zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností: ako napr. dedičstvo, darovanie, kúpa alebo predaj rodinného domu, bytu, pozemku, garáže, chaty... Ďalej tí, ktorým bolo vydané stavebné alebo kolaudačné povolenie, oznámenie o drobnej stavbe, búracie povolenie a pod. Do úvahy sa berie stav k 31. decembru 2018.

Daňové priznanie je potrebné podať na Obecnom úrade vo Dvoranoch nad Nitrou do 31. januára 2019. Je potrebné doniesť kópie dokladov ako sú: list vlastníctva, geometrický plán kúpno-predajná alebo darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie a podobne.

Tlačivá daňového priznania sú k dispozícii na obecnom úrade v kancelárii na prízemí, alebo sú dostupné na internetovej stránke obce www.obecdvoranynadnitrou.sk, v sekcii Ako vybaviť – Dane a poplatky. Za nesplnenie povinnosti podať daňové priznanie bude daňovníkom vyrubená pokuta.

Oznamujeme občanom, že do 31. januára 2019 sa spracúvajú nové daňové priznania. Termín, od kedy sa začnú dane a poplatky vyberať, bude oznámený prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Sadzby dane od roku 2019    
POZEMKY Hodnota v € /1m2 Sadzba v %
orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady 0,6121 0,45
trvalé trávnaté porasty 0,1414 0,90
záhrady 1,32 0,60
zastavané plochy a nádvoria 1,32 0,60
stavebné pozemky 13,27 0,40
ostatné plochy 1,32 0,45
     
STAVBY Hodnota v € /1m2
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnk.funkciu pre hlavnú stavbu 0,070
stavby na pôdohosp. produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospod., stavby využív. na skladovanie vlastnej pôdoh. produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,055
chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,116
samostatne stojace garáže  0,160
stavby hromadných garáží 0,160
stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 0,160
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využív. na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,664
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 0,664
ostatné stavby 0,332
     
príplatok za podlažie 0,060 € 

 

Dodatok č. 2 k VZN č. 14/2008 o miestnych daniach

 

VZN č. 1 2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č.1 k VZN č. 24/2008 o miestnych daniach

Dodatok-c.1-dane-2015.pdf

Dodatok č. 4 k VZN č. 25/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok-c.4-poplatok-za-kom.-odpady-a-dr.-st.-odpady_1418825640.pdf

Dodatok č.1/2016

Dodatok č.1/2016 k VZN č.25/2009

Tlačivá na rok 2016

danove priznanie_priloha_k_opatreniu_mf_021249_2014_725.pdf

potvrdenie_o_podani_priznania.pdf

poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf


Sadzby daní z nehnuteľností

sadzby-dani-z-nehnutelnosti.pdf