Obsah

Dane a poplatky

 

Oznamujeme, že od 1.1.2020 obec zaviedla aj daň za psa. Majitelia psov, ktorým vznikla nová daňová povinnosť sú povinní podať daňové priznanie k dani za psa do 31.01.2020 na obecnom úrade. Daňové priznanie k dani za psa sa podáva aj počas celého roka a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Bližšie informácie týkajúce sa dani za psa sú uvedené vo VZN č. 5/2019. Daň za psa je 5 Eur. 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na rok 2020 vo výške 22 Eur na osobu a kalendárny rok.  

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) sú uverejnené v sekcii Zverejňovanie - VZN.

 

Sadzby dane od roku 2019    
POZEMKY Hodnota v € /1m2 Sadzba v %
orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady 0,6121 0,45
trvalé trávnaté porasty 0,1414 0,90
záhrady 1,32 0,60
zastavané plochy a nádvoria 1,32 0,60
stavebné pozemky 13,27 0,40
ostatné plochy 1,32 0,45
     
STAVBY Hodnota v € /1m2
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnk.funkciu pre hlavnú stavbu 0,070
stavby na pôdohosp. produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospod., stavby využív. na skladovanie vlastnej pôdoh. produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,055
chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,116
samostatne stojace garáže  0,160
stavby hromadných garáží 0,160
stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 0,160
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využív. na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,664
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 0,664
ostatné stavby 0,332
     
príplatok za podlažie 0,060 € 

 

Dodatok č. 2 k VZN č. 14/2008 o miestnych daniach

 

VZN č. 1 2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č.1 k VZN č. 24/2008 o miestnych daniach

Dodatok-c.1-dane-2015.pdf

Dodatok č. 4 k VZN č. 25/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok-c.4-poplatok-za-kom.-odpady-a-dr.-st.-odpady_1418825640.pdf

Dodatok č.1/2016

Dodatok č.1/2016 k VZN č.25/2009

Tlačivá - aktuálne

danove priznanie_priloha_k_opatreniu_mf_021249_2014_725.pdf

potvrdenie_o_podani_priznania.pdf

poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf


Sadzby daní z nehnuteľností do roku 2019

sadzby-dani-z-nehnutelnosti.pdf