Obsah

STAVEBNÁ AGENDA 

 

Obec Dvorany nad Nitrou zabezpečuje výkon prenesených úloh štátnej správy vo veciach stavebného a vyvlastňovacieho konania, úloh štátnej správy na úseku pozemných komunikácií  prostredníctvom spoločného obecného úradu.

Obec Dvorany nad Nitrou má uzatvorenú Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu s Mestom Topoľčany. 

 

 

 

Žiadosti o vydanie záväzného stanoviska - súhlasu obce:

a) podľa §26 ods. 1 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. pre vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja príslušným stavebným úradom:

žiadosť povolenie stavby malého zdroja.pdf (137.15 kB)

žiadosť povolenie stavby malého zdroja.docx (23.61 kB)

 

b) podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona č. 146/2023 Z. z. pre kolaudačné konanie príslušného stavebného úradu:

žiadosť na trvalé užívanie malého zdroja.pdf (136.41 kB)

žiadosť na trvalé užívanie malého zdroja.docx (23.77 kB)