Obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky  

9. Zverejnenie zápisnice z 2.kola volieb prezidenta SR Zápisnica 2.kolo volieb prezidenta.pdf 

8. Zverejnenie zápisnice z 1. kola volieb prezidenta SR Zápisnica z volieb prezidenta 1.kolo.pdf 

7. Kandidáti pre voľby prezidenta viď tu: Kandidati pre voľby prezidenta.pdf 

6. Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky link na stránku ministerstva vnútra SR: Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)

Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine : Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.docx 

5. Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu a vzor žiadosti:

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf 

a) Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazuŽiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf 

b) Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu prostredníctvom splnomocnenej osoby: 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu prostredníctvom splnomocnenca.pdf 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne (najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024) v úradných hodinách obce

v listinnej podobe  tak,aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024),

doručovacia adresa: Obec Dvorany nad Nitrou, Dvorany nad Nitrou 13, 956 11

elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024). 

dvoranynadnitrou@obecdvoranynadnitrou.sk

4. Oznámenie o zverejnení emailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

viď tu: Oznámenie o zverejnení emailovej adresy na doručovanie .pdf 

3. Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti viď tu: Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti.pdf 

2. Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta.pdf 

1. Informácie pre voliča.pdf