Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. V našej obci je počet poslancov 7

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Katarína Babalová (vzdanie sa mandátu)

Ing. Jozef Kmeť

Roman Krajčovič

Michal Holík

Mgr. Ladislav Madej

Mgr. Tomáš Madej

Ing. Martin Tarčák

 

Hlavný kontrolór:   Ing. Zuzana Ozimý

 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva viď tu: Rokovaci poriadok obce.pdf (131.42 kB)

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku viď tu: Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku OcZ.pdf 

 

KOMISIE OcZ:

Komisia finančná a správy majetku:       predseda: Katarína Babalová

                                                                       členovia: Roman Krajčovič, Mgr. Tomáš Madej

 

Komisia na ochranu verejného záujmu: predseda: Mgr. Tomáš Madej

                                                                       členovia: Mgr.Ladislav Madej, Ing. Jozef Kmeť

 

Komisia pre kultúru, školstvo a šport:    

predseda: Mgr. Tomáš Madej (od 2.8.2023)

                  Katarína Babalová (vzdanie sa funkcie k 30.6.2023)                                                         

podpredseda: Ing. Martin Tarčák (od 2.8.2023)           

členovia:  Mgr. Ladislav Madej, Ing. Jozef Kmeť,

                  Peter Revaj a Lukáš Jančovič (od 2.8.2023)                                              

                 Tomáš Valenteje (vzdanie sa funkcie k  21.6.2023)