Obsah

Poskytnutie informácie podľa zák. č.211/2000 Z. z.

 

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Žiadosť musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- meno a priezvisko žiadateľa / názov organizácie
- adresa žiadateľa
- telefón
- E-mail
- požadovaná informácia
- požadovaný spôsob poskytnutia informácií
- podpis žiadateľa
- dátum podania žiadosti

Informácie zverejňované podľa § 5 Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov sú k dispozícii v kancelárii obecného úradu (prízemie).