Obsah

VZN

Schválené VZN

VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov v MŠ Stiahnuté: 36x

VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Dvorany nad Nitrou Stiahnuté: 53x

VZN č. 1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 136x

VZN č. 5/2019 Obce Dvorany nad Nitrou o miestnej dani za psa chovaného na území obce Dvorany nad Nitrou Stiahnuté: 163x

VZN č.4/2019 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 234x

VZN č. 3/2019 o udržiavaní čistoty a poriadku na území obce Stiahnuté: 278x

VZN č. 2/2019 o pravidlách predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 505x

VZN č. 1/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ Stiahnuté: 185x

VZN č. 1/2018 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov Stiahnuté: 311x

VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 292x

VZN-zas.-a-odv.-vod.doc Stiahnuté: 282x

VZN-o-povodnovych-planoch-zachr.-prac.doc Stiahnuté: 281x

vzn-c.-1-2014-o-nakladani-s-kom.odpadmi-a-drob.st.odpadmi.pdf Stiahnuté: 312x

VZN-c.2-2014-o-vyske-dotacie-pre-centra-volneho-casu.pdf Stiahnuté: 251x

Návrhy VZN

Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2017 Stiahnuté: 19x

Návrh VZN č. 5/2019 o miestnej dani za psa Stiahnuté: 151x

Dodatky VZN

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 8x

Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 2/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 63x

Dodatok č.2/2020 k VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 129x

Dodatok č. 3 k VZN č. 24/2008 o miestnych daniach Stiahnuté: 108x

Stránka