Obsah

Dane a poplatky

Tlačivá - aktuálne

Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 1.9.2023 platí NOVÝ VZOR priznania:

  • k dani z nehnuteľností,
  • k dani za psa,
  • k dani za predajné automaty,
  • k dani za nevýherné hracie prístroje

nové tlačivo viď tu: Priznanie_komplet_tlacivo dane od 1.9.2023.pdf (2.21 MB)

poučenie: Poucenie dane od 1.9.23.pdf (404 kB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tlačivá platné do 31.8.2023

editovateľné tlačivo priznania: 01_priznanie_komplet_tlacivo (1).pdf (1023.64 kB)

danove priznanie_priloha_k_opatreniu_mf_021249_2014_725.pdf

potvrdenie_o_podani_priznania.pdf

poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf

oznámenie k zániku daňovej povinnosti k dani za psa: oznamenie_zaniku_danovej_povinnosti_k_dani_za_psa.pdf (24.74 kB)

 

O Z N A M

Obecný úrad Dvorany nad Nitrou upozorňuje občanov, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov nové daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2024 podávajú občania, ktorí:

  • počas minulého roka získali do svojho vlastníctva nejakú nehnuteľnosť  napr.  kúpou, darovaním,...
  • predali nejakú nehnuteľnosť alebo jej časť,
  • ak sa zmenil druh pozemku, užívanie - účel stavby
  • ak bolo na stavbu vydané stavebné povolenie alebo bola stavba skolaudovaná, ak bola postavená drobná stavba a podobne.

Zákonná lehota na podanie priznania je do 31. januára 2024

FO a PO u ktorých nedošlo k zmenám skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností, nové daňové priznanie v roku 2024 nepodávajú.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Daň za psa

Daňové priznanie za psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní odo dňa obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov alebo odo dňa dosiahnutia veku psa 6 mesiacov.

Uhynutie psa, ktorý je predmetom dane, je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože zanikla daňová povinnosť.

Daňovník, ktorý vlastní psa a doteraz nepodal priznanie k dani, je povinný podať dodatočné priznanie k dani.

Bližšie informácie týkajúce sa dane za psa sú uvedené vo VZN č. 5/2019 a v zákone č. 582/2004 Z.z. . Daň za psa je 5 Eur. 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) a dodatky sú uverejnené v sekcii Zverejňovanie - VZN.

 

Sadzby dane od roku 2021    
POZEMKY Hodnota v € /1m2 Sadzba v %
orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady 0,6121 0,45
trvalé trávnaté porasty 0,1414 0,45
záhrady 1,32 0,60
zastavané plochy a nádvoria 1,32 0,60
stavebné pozemky 13,27 0,40
ostatné plochy 1,32 0,45
     
STAVBY Hodnota v € /1m2
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnk.funkciu pre hlavnú stavbu 0,070
stavby na pôdohosp. produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospod., stavby využív. na skladovanie vlastnej pôdoh. produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,055
chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,116
samostatne stojace garáže  0,160
stavby hromadných garáží 0,160
stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 0,160
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využív. na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,664
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 0,664
ostatné stavby 0,332
     
príplatok za podlažie 0,060 € 

 

Dane z nehnuteľností: 

Dodatok č. 3 k VZN č. 24 2008 o miestnych daniach.pdf (438.96 kB)

Dodatok č. 2 k VZN č.24 2008.pdf (907.76 kB)

Dodatok-c.1-dane-2015.pdf

VZN dane.pdf (1.85 MB)

 

Sadzby daní z nehnuteľností do roku 2019

sadzby-dani-z-nehnutelnosti.pdf

 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: 

Dodatok č. 2/2020 k VZN č. 1/2017 je zverejnený v sekcii Zverejňovanie - VZN.

VZN č. 1 2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 4 k VZN č. 25/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  dodatok-c.4-poplatok-za-kom.-odpady-a-dr.-st.-odpady_1418825640.pdf

Dodatok č.1/2016 k VZN č.25/2009