Obsah

Rybárske lístky

Od 1.4.2024 sú správne poplatky za vydanie rybárskeho lístka nasledovné:

(viď Prílohu Sadzobník správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, položka 38)

Vydanie rybárskeho lístka

a) týždenný .................................. 3 eurá

b) mesačný .................................. 5 eur

c) ročný ...................................... 10 eur

d) trojročný ................................ 25 eur

 

Oslobodenie :

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov