Obsah

Informácie o správnych konaniach

Oznamenie o začatí správneho konania - výrub dreviny.pdf (200.47 kB)

Informacie-o-sprav.-konani--vyrub-dreviny.pdf

Spravne-konanie-vyrub-drevin-Topolcany_1438330553.pdf


Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Obec Dvorany nad Nitrou, Dvorany nad Nitrou 13, 956 11 alebo elektronicky na adresu: dvoranynadnitrou@obecdvoranynadnitrou.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie
.