Obsah

Osvedčovanie podpisov a listín

 

Osvedčovanie podpisov

Osvedčovanie podpisov vykonáva zamestnanec OcÚ na obecnom úrade v čase stránkových dní. Chorých a bezvládnych občanov navštívi zamestnanec obce na požiadanie. Návštevu je potrebné dohodnúť vopred osobne (napr. rodinným príslušníkom) alebo telefonicky na tel. č. 038/ 5319 330. Zamestnanci obce vykonávajú osvedčovanie podpisov len na území obce Dvorany nad Nitrou.

Pri osvedčení podpisu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

Správny poplatok za overenie podpisu je vo výške 2,00 € za každý podpis.

 

Osvedčovanie listín

Osvedčovanie listín (rodné listy, vysvedčenia, diplomy, rozhodnutia,...) podľa predloženého originálu.

Od 1. júla 2010 je potrebné pri osvedčovaní listín predložiť platný občiansky preukaz.

Správny poplatok za overenie listiny je 2,00 € za každú stranu.

Neoverujeme: fotokópie občianskych preukazov, technických preukazov a iných preukazov, výpisy z listov vlastníctva, geometrické plány, mapy, doklady s tzv. suchou pečaťou a cudzojazyčné doklady.

vzor-cestne-vyhlasenie.rtf

Splnomocnenie-vzor.rtf