Obsah

Pohrebné záležitosti

Úmrtie občana je potrebné oznámiť matričnému úradu kde nastalo úmrtie, na základe Listu o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár. Matričný úrad vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.
Potrebné doklady:
• List o prehliadke mŕtveho – vystaví lekár
• občiansky preukaz zomretého
• občiansky preukaz pozostalého, ktorý vybavuje úmrtný list

 

Na obecnom úrade je potrebné uzatvoriť nájomnú zmluvu na hrobové miesto, uhradiť pohrebné poplatky. Obec ponúka možnosť prenajatia kultúrneho domu za účelom karu (poplatok 33 Eur). Obec vydá pozostalým, rodinným príslušníkom.. potvrdenie o účasti na pohrebe, vybavovaní pohrebných záležitostí (bez poplatku).

Poplatky za hrobové miesta na 10 rokov:

jednohrob          15 Eur

dvojhrob            20 Eur

trojhrob             30 Eur

detský hrob         7 Eur

prehĺbený hrob  15 Eur

urnové miesto     7 Eur