Obsah

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov

 

Informačná povinnosť Obecného úradu Dvorany nad Nitrou

95611 Dvorany nad Nitrou 13, IČO: 00 699 161

tel.: 038/5319330, e-mail: dvoranynadnitrou@stonline.sk

 

Dňom 25.5.2018 vstúpil do platnosti nový zákon číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“), ktorý bol prijatý v súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie číslo 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ktoré je známe aj pod skratkou „GDPR“).

 

Pri realizácii úloh a povinností Obecného úradu Dvorany nad Nitrou (ďalej len „obecný úrad“) získavame osobné údaje priamo od dotknutých osôb, alebo ich získavane pri plnení našich povinností od iných subjektov. Osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností obecného úradu ako zamestnávateľa, ak je dotknutá osoba zamestnancom obce, rodinným príslušníkom zamestnanca obce alebo jemu blízkou osobou.

 

Ak spracúvame Vaše osobné údaje, ste dotknutou osobou, t.j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

 

Čo nás oprávňuje spracúvať Vaše osobné údaje?

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb v zmysle § 13 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov môže byť:

 • osobitný právny predpis Slovenskej republiky alebo Európskej únie,
 • zmluvný vzťah medzi Vami a obcou / obecným úradom,
 • náš oprávnený záujem, v prípade ak naše práva prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami,
 • plnenie úloh obecného úradu realizovaných vo verejnom záujme,
 • ochrana života, zdravia alebo majetku fyzických osôb,
 • Váš výslovný a slobodne udelený súhlas.

 

Zásady spracúvania Vašich osobných údajov

 • Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov (napríklad zákon č. 18/2017 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, prípadne ďalšie).
 • Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našou bezpečnostnou politikou iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu spracúvania a len po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie účelu ich spracúvania.
 • Prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne osoby poverené starostom obce na spracúvanie osobných údajov a ktoré ich spracúvajú na základe jeho pokynov a v súlade s bezpečnostnou politikou obecného úradu.
 • Vaše osobné údaje zálohujeme a uchovávame na záložných úložiskách kvôli predchádzaniu bezpečnostným incidentom, najmä z dôvodu vylúčenia narušenia dostupnosti údajov. Vaše osobné údaje budú odstránené zo zálohovacích úložísk hneď ako to bude v súlade s našimi pravidlami zálohovania možné. Zálohovanie Vašich osobných údajov sme povinní zabezpečovať v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.
 • Po zániku účelu spracúvania budú Vaše osobné údaje z elektronických médií vymazané a písomnosti v listinnej forme s Vašimi osobnými údajmi budú zlikvidované s výnimkou tých, ktoré musia byť naďalej uchovávané aj po zániku účelu ich spracúvania, a to počas trvania úložnej doby v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.
 • Vaše osobné údaje nepoužívame na automatizované individuálne rozhodovanie.

 

Aké máte práva?

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

 

Obecnému úradu vyplýva zo zákona o ochrane osobných údajov určiť zodpovednú osobu,

ktorou je Ing. Ivan Kolka, e-mail: zodpovednaosoba@kolka.sk.

 

František Košecký,

starosta obce Dvorany nad Nitrou