Obsah

Platby vyberané obcou za účelom čiast. úhrady nákladov spojených s poskytovaním služieb             od 01.01.2020

 

Služba Platba v € Text Schválené  Poznámka
Oznam 3,00 zaplatí Fo alebo PO za vyhlásenie 1 oznamu

Uznesenie č.81/2019

 

Dod. č. 2 k VZN č. 4/1999
Trhové miesto 2,00 pri predaji tovaru, poskytnutí služieb do doby predaja 1 hodiny

Uznesenie č. 16/2008

 

5/1999

 

Kuka nádoba   uhradí FO, PO pri preberaní novej KUKA nádoby a to 100 % z obstarávacej ceny nádoby

Uznesenie č. 16/2008

 

 

 
Cintorínske poplatky 15,00 poplatok za použitie domu smútku - obradná miestnosť, chladiace zariadenie, prepravný vozík, upratovanie Prevádzkový poriadok cintrorína  
  15,00 jednohrob -//-  
  20,00  dvojhrob -//-  
  30,00 trojhrob -//-  
  15,00 prehĺbený hrob -//-  
  7,00 detský hrob -//-  
  7,00  urnové miesto -//-  
Nájom kultúrneho domu 33,00 KD vrátane kuchyne na kar Uznesenie č. 16/2008  
  100,00 KD vrátane kuchyne pre miestnych občanov (rodinné oslavy, svadby, jubileá...) -//-  
  133,00 KD vrátane kuchyne pre "cudzích" záujemcov (rodinné oslavy, svadby, jubileá...) -//-  
  83,00 KD za účelom predaja spotrebného tovaru -//-  
Nájom zasadačky KD (vestibul)

20,00

napr. prezentácia výrobkov, (politické strany a spoločenské organizácie pôsobiace v obci 2x do roka bezplatne)

Uznesenie č. 81/2019

 

 

 

 
Zapožičiavanie DHM 0,10  zapožičanie kuchynského riadu Uznesenie č. 16, Uznesenie č. 81/2019  
  1,00 zapožičanie stolov -//-  
  0,50 zapožičanie stoličiek -//-  
  1,00 zapožičanie obrusov -//-  
Opatrovateľská služba   výška poplatkov za jednotlivé úkoný stanovená vo VZN o opatr. službe    
Prenájom DČOV 16,60 ročný nájom DČOV Uznesenie č. 24/1998  

Vlek - odvoz 1x

 

 

 

Vlek + odvoz na skládku Bojná

10,00

 

 

 

33,00

za poskytnutie vleku s odvozom rastlinného odpadu a drobného stavebného odpadu vrámci obce

Odvoz odpadu pre FO na Bojnú, poplatok na skládke si platí FO osobitne

Uznesenie č. 81/2019

 

 

 

Uznesenie č. 16/2008

 

 

 
Kopírovacie práce 0,10 poplatok zaplatí FO alebo PO za každú prekopírovanú stranu

Uznesenie č. 81/2019

 

 

 

Správne poplatky:  od 1.4.2024 Správne poplatky zmeny od 1.4.24.pdf