Obsah

Upozornenie o zákaze vypúšťania splaškových vôd zo žúmp do podzemných a povrchových vôd

 (pozemky, záhrady, poľnohospodárska alebo lesná pôda, vodné toky, dažďové kanalizácie)

 

Povinnosti ako nakladať s odpadovými vodami určuje zákon č. 364/2004 zákon o vodách v znení neskorších predpisov. Tento zákon jednoznačne zakazuje vypúšťať obsah žúmp do povrchových či podzemných vôd (§ 36 ods. 15). Povinnosťou každého občana je odpadové vody zo žumpy zneškodňovať- vyvážať oprávnenou osobou do čistiarne odpadových vôd.

Priestupku na úseku ochrany vôd sa dopustí ten, kto vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd alebo do podzemných vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním. Za uvedený priestupok možno uložiť pokutu podľa § 77 ods 1 písm. b zákona č. 364/2004 Z.z. zákona o vodách do výšky 100 eur.

Priestupky a správne delikty rieši (prejednáva) Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy.