Obsah

Zrušenie trvalého pobytu

 

K vybaveniu potrebujete:

•tlačivo "Návrh na zrušenie trvalého pobytu", ktoré obdržíte od zamestnanca obecného úradu, v kancelárií na prízemí,

•platný občiansky preukaz,

•doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej rušíte trvalý pobyt nemá k predmetnej budove žiadne užívacie právo (právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o zrušení nájomnej zmluvy, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní, doklad o odstránení stavby alebo doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad a iné).

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, miestom trvalého pobytu takéhoto občana sa stáva len obec - Dvorany nad Nitrou. Táto skutočnosť bude občanovi oznámená na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke / manželovi (počas trvania ich manželstva) ani ich maloletému dieťaťu.